King of the cats

Lang geleden leefde een Ierse dichter genaamd Senchan Torpeist, die zo bekend stond om zijn vermogen om mensen te bekritiseren met zijn gedichten, dat zelfs William Shakespeare over hem schreef. Het viel Shakespeare op dat wanneer Senchan over de muizen op zijn keukentafel begon te dichten, deze muizen doodvielen van schaamte

Op een dag werd Senchan bij de koning, King Guaire, geroepen. Alles wat de koning hem te eten aanbood vond hij fout. Het enige dat Senchan wilde eten was een ei, maar voordat hij dat kon doen, kwam er een rat binnen die het ei stal. Deze diefstal maakte Sechan zo boos dat hij zijn poëtische vaardigheden gebruikte om alle katten van het land te beschuldigen voor het niet vangen van de ratten – met inbegrip van (en ik geloof dat hij bij naam genoemd) King Irusan, de koning van de katten.

Onmiddellijk verscheen Koning Irusan, en woest baande hij zich een weg langs de bewakers van Koning Guaire’s. De bewakers beschreven de boze Irusan zo groot als een stier, met ontblote tanden, en lang, geslepen klauwen. Irusan eiste van Senchan alle leugens en alle kritiek terug te nemen en wilde Senchan aanvallen. Maar king Irusan werd tegengehouden door St. Kieran (bekend als de eerste heilige geboren in Ierland). Daarna herschreef Suchan al zijn gedichten over St. Kieran.

Bron:

Long ago lived a Irish poet named Senchan Torpeist, who was so known for his ability to roast people with his rhymes that even William Shakespeare wrote about him. Shakespeare noted that when Senchan began to criticize some mice on his kitchen table with his poetry, they all dropped dead from shame.

On one occasion, Senchan was called to visit (human) King Guaire. Senchan found fault in everything that the king offered him to eat. The only thing that Senchan agreed to eat was an egg, but before he could do so, a rat came and stole the egg away. This act of theft infuriated Sechan so much that he began to use his poetic skills to criticize all of the cats of the land for not ridding the area of rats — including (and I do believe he was mentioned by name) KingIrusan, the king of the cats.

Immediately, King Irusan appeared, ferociously making his way past King Guaire’s guards. Those who were there described him as being the size of bull, with teeth bared, and long, sharpened claws. Irusan scooped up Sechan with every intent of taking him back to his lair for some criticism of his own, but he was stopped by St. Kieran (known as the first saint born in Ireland). True to form, Sechan then turned his rhymes against St. Kieran for intervening.